Background

Voorwaarden

Artikel 1. Informatie

BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER informeert de klant over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan ons verstrekte gegevens, informatie en stukken. De klant zal BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER ook op de hoogte brengen van eventuele nieuwe feiten of omstandigheden, van welke aard ook, die verband houden met de uitvoering van de opdracht.

Artikel 2. Toepasselijkheid

BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 8580 Avelgem, Kasteelstraat 15 die is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE0724.951.373.

Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle door ons kantoor uitgevoerde opdrachten en diensten, behoudens een geschreven andersluidende overeenkomst tussen BVBA BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER en de klant.

Telkens een klant op BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER beroep doet, wordt de klant geacht deze algemene voorwaarden te aanvaarden, te hebben ontvangen en te kennen.

Artikel 3. Overeenkomst

De overeenkomst tussen BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER en de cliënt komt tot stand op het ogenblik dat zijn dienstverlening aanvangt.

Artikel 4. Voorwerp van de dienstverlening

BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER zal alle prestaties leveren die hij nodig of nuttig acht in het kader van de zaak die hem werd toevertrouwd.

De dienstverlening van BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij onderhandelingen, bijstand bij procedures, bijstand bij deskundigenonderzoeken, optreden als lasthebber. Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan aanpassen en/of uitbreiden.

De verbintenissen van het kantoor zijn geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen. De opdracht zal zo kwalitatief als mogelijk en in het belang van de cliënt worden vervuld.

Artikel 5. Informatie

De cliënt verstrekt, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van zijn dienstverlening mogelijk te maken. BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt.

In geval de cliënt nalaat binnen de gestelde periode de gevraagde info te verschaffen of bepaalde formaliteiten te vervullen, behoudt BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER zich het recht voor zijn prestaties op te schorten en de reeds geleverde diensten te factureren.

De cliënt wordt geïnformeerd in de mate van het mogelijke en redelijke over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van het dossier.

Artikel 6. Beroep op derden

De klant gaat akkoord dat BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER voor specifieke of gespecialiseerde opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten, al dan niet binnen het kantoor voor de uitvoering van zijn opdracht.

Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op andere derden, zoals buitenlandse advocaten, notarissen, accountants, revisoren of deskundigen, tolken, worden deze gekozen door BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER in overleg met de cliënt.

Artikel 7. Kosten en ereloon

BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER zal zijn werkzaamheden, administratiekosten en voorgeschoten kosten periodiek (in principe naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen) aanrekenen aan de cliënt d.m.v. een staat van erelonen en kosten. Het verschuldigde bedrag van de staat van ereloon en kosten wordt opgesplitst in de volgende posten: (1) erelonen, (2) administratiekosten, (3) voorgeschoten kosten (aan derden) en (4) provisies. Specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt steeds toegestuurd in de vorm van een prestatiefiche, waarop alle prestaties, de duur van de prestatie en de datum waarop zij werden verricht zijn opgegeven.

BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER zal zijn werkzaamheden, administratiekosten en voorgeschoten kosten periodiek (in principe naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen) aanrekenen aan de cliënt d.m.v. een staat van erelonen en kosten. Het verschuldigde bedrag van de staat van ereloon en kosten wordt opgesplitst in de volgende posten: (1) erelonen, (2) administratiekosten, (3) voorgeschoten kosten (aan derden) en (4) provisies. Specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt steeds toegestuurd in de vorm van een prestatiefiche, waarop alle prestaties, de duur van de prestatie en de datum waarop zij werden verricht zijn opgegeven.

Tenzij anders overeengekomen werd, worden de verrichte werkzaamheden onder de post erelonen aangerekend op basis van een vast bedrag door BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER bepaald, waarbij naast de aard, de complexiteit, de inzet en het dringend karakter van de zaak, in hoofdzaak rekening wordt gehouden met de tijd die aan een bepaald dossier wordt besteed en met het uurtarief van de advocaten die de betrokken prestaties verrichtten.

BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER werkt aan een basisuurtarief van 100,00 EUR per uur, exclusief BTW, dit kan echter variëren, bij aanvang wordt op basis van complexiteit van de zaak het uurtarief vastgelegd. In bepaalde gevallen is een sociaal tarief van toepassing van 75,00 EUR per uur.

In geval de zaak met een gunstig resultaat wordt afgehandeld, heeft BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER het recht om een succesfee in rekening te brengen. Deze succesfee kan, naar keuze van BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER en behoudens specifieke afspraken hieromtrent, bestaan in :

het vermenigvuldigen met een coëfficiënt (die minimaal 1,1 en maximaal 2 bedraagt) van de aangerekende of aan te rekenen erelonen voor gepresteerde werkzaamheden; of

het bijkomend aanrekenen als ereloon van een percentage (dat – tenzij anders overeengekomen werd – maximaal 20 procent bedraagt) van de gerecupereerde of uitgespaarde bedragen of van de inzet van de zaak; of

het bijkomend aanrekenen van een bedrag dat overeenstemt met het toegekende schadebeding en/of de toegekende rechtsplegingsvergoeding.

Onverminderd de aanrekening van erelonen, worden de administratie- en kantoorkosten, waaronder kosten voor de opening van het dossier of deeldossiers, dactylografiekosten, afdruk- en kopiekosten, verzendingskosten, telefoonkosten, verplaatsingskosten, parkeerkosten, … aangerekend onder de post administratiekosten.

De kosten die BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, Diplad, officiële of officieuze databanken, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen en (binnenlandse en buitenlandse) instanties, worden onder de post kosten afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten (meer BTW indien van toepassing).

BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER behoudt zich het recht voor om aan de cliënt voor de aanvang van en in de loop van zijn werkzaamheden een voorschot / provisie te vragen d.m.v. een provisiestaat en om pas zijn werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na de betaling ervan. Onder een staat van kosten en erelonen in deze voorwaarden wordt eveneens een provisiestaat verstaan.

Een provisie is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER voorafgaand aan een tussentijdse staat of eindstaat. Die provisie kan betrekking hebben op reeds geleverde prestaties of voorgeschoten kosten, of kan een voorschot zijn op nog te leveren prestaties of te maken kosten, of een combinatie van beide. In de tussentijdse staat of eindstaat worden de provisies op het totale bedrag in mindering gebracht.

De vermelding van een staat van erelonen en kosten in de boekhouding van BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER geldt als bewijs van verzending ervan en ontvangst door de bestemmeling.

Indien de cliënt niet akkoord gaat met een staat van erelonen en kosten dient hij deze op straffe van verval van recht binnen de veertien dagen na de datum van de staat schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle ereloonstaten contant betaalbaar op BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER, zonder korting.

Indien een staat van erelonen en kosten niet betaald wordt tegen de vervaldag (10 dagen) heeft BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER, zonder de cliënt voorafgaand aangetekend in gebreke te moeten stellen, (b) het recht om verwijlintresten aan een intrestvoet van 10% aan te rekenen vanaf de datum van de staat tot op de datum van volledige betaling evenals (b) het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen, onverminderd zijn recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering volgen.

Tevens heeft BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER in dit geval het recht hetzij om de uitvoering van zijn werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken cliënt te schorsen tot op het ogenblik dat alle staten integraal betaald zijn, hetzij om de globale samenwerking met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen.

BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van zijn werkzaamheden of de beëindiging van zijn overeenkomst met de cliënt.

Indien BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER in een zaak de belangen van meerdere cliënten behartigt, zijn al deze cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de staten van erelonen en kosten die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de aanhorigheden vermeld in §5 en alle invorderingskosten), en dit ongeacht aan welke cliënt BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER zijn staten van erelonen en kosten heeft opgemaakt.

BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER beschikt over de mogelijkheid om tussenstaten op te stellen. Eventuele voorschotten zullen daarbij in mindering worden gebracht.

Artikel 8. Derdengelden

BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. Indien BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt zij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de cliënt aan zijn verschuldigd is. Hij brengt de cliënt hiervan op de hoogte.

BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER is advocaat bij de Balie te West-Vlaanderen verzekerd in beroepsaansprakelijkheid bij nv Amlin Europe via een collectieve verzekering ‘burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid’, afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies. De beroepsaansprakelijkheid van BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER is beperkt tot het verzekerde bedrag van 2.500.000,00 EUR per schadegeval.

De burgerlijke aansprakelijkheid van het BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER is beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door de polis Burgerlijke aansprakelijkheid.

De cliënt vindt voormelde verzekering van BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER en zijn advocaten voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een (zelfs grove) beroepsfout van BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER en/of aangestelden wordt beperkt tot het bedrag waarvoor BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER en zijn advocaten verzekerd zijn.

BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de cliënt of door derden.

BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER wijst elke aansprakelijkheid af van welke aard ook, met betrekking tot adviezen en diensten die verstrekt worden door advocaten die geen deel uitmaken van de eenmanszaak, deskundigen of elk andere leverancier van diensten waarop de eenmanszaak eventueel een beroep zou moeten doen in het raam van bijstand in het dossier. In zodanig geval kan BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER derhalve ook niet hoofdelijk of ondeelbaar gehouden zijn met dergelijke derde tot betaling van welkdanige vergoeding aan de cliënt.

Niettegenstaande BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER redelijke inspanningen levert om zijn e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT systeem van de cliënt tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

Het is de cliënt niet toegestaan om de door BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER gemaakte adviezen, nota’s,… contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder zijn voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvuldigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, andere dan in het kader van de aan BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER toegekende opdracht.

Artikel 11. Beëindiging

Zowel de cliënt als BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen.

Als het dossier wordt afgesloten wordt de klant hiervan ingelicht door BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER per brief/e-mail. De cliënt is verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen.

BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER maakt een eindstaat van erelonen en kosten op en bezorgt deze aan de cliënt.

BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. Originele documenten kunnen aan de cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem te worden gearchiveerd. Na voormelde periode van vijf jaar heeft BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER het recht om het dossier te vernietigen.

Voor zover wettelijk en deontologisch toegestaan kan BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER zich beroepen op zijn retentierecht alvorens zijn dossier aan de cliënt over te maken.

BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van zijn overeenkomst met de cliënt.

Artikel 12. Wijziging

BVBA ADVOCAAT BRAM VAN DEN BUNDER behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Mochten niettemin één of meerdere bepalingen van onderhavige overeenkomst nietig of ongeldig zijn, dan tast deze nietigheid of ongeldigheid de geldigheid van de overige bepalingen en van het overblijvende gedeelte van de onderhavige overeenkomst niet aan.

Bepalingen die door nietigheid aangetast of ongeldig zouden zijn, blijven bindend voor het gedeelte ervan dat wettelijk is toegelaten. Partijen verbinden er zich toe om bepalingen die nietig of ongeldig zouden zijn te vervangen door geldige bepalingen die de bedoeling van partijen zo dicht mogelijk benaderen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Onderhavige overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van onderhavige overeenkomst zal definitief beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, dan wel onder het ressort Gent, afdeling Kortrijk.